Ogólnie o podatkach - Księgi rachunkowe

Dodane: 30-07-2016 18:35
Ogólnie o podatkach - Księgi rachunkowe siÄ™biorców nakÅ‚ada prawo. Każdy z nich musi skrupulatnie prowadzić ksiÄ™gowość firmy, a ponadto okresowo umożliwiać kontrolÄ™ danych organów, które sprawdzajÄ…, czy wszystko w firmie dziaÅ‚a zgodnie z prawem. Warto ksiÄ™gowość prowadzić bardzo dokÅ‚adnie ze wzglÄ™du na wÅ‚asne korzyÅ›ci, ale także dlatego, by uniknąć problemów z danymi urzÄ™dami, które czasem mogÄ… skutkować wysokimi kosztami lub innymi problemami. JeÅ›li w ksiÄ™gowoÅ›ci firmy pojawiÄ… siÄ™ niejasnoÅ›ci, czÄ™sto może to nawet skutkować koniecznoÅ›ciÄ… przerwania dziaÅ‚alnoÅ›ci i bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Co to jest vat?Podatek od towarów i usÅ‚ug, PTU (ang. Value Added Tax, VAT) ? podatek od wartoÅ›ci dodanej, podatek poÅ›redni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usÅ‚ugami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakÅ‚ada brak kaskadowego nakÅ‚adania siÄ™ podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W Polsce zostaÅ‚ wprowadzony przez ustawÄ™ z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usÅ‚ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiÅ‚a polskiego ustawodawcÄ™ do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usÅ‚ug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). TwórcÄ… koncepcji tego podatku byÅ‚ niemiecki przedsiÄ™biorca Carl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku wyÅ‚ożyÅ‚ jego ideÄ™1, ale powszechnie za twórcÄ™ VAT uważany jest francuski ekonomista Maurice LauréŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ugZawiÅ‚oÅ›ci polskiego prawaPoczÄ…tkujÄ…cy przedsiÄ™biorcy nie majÄ… Å‚atwo, ponieważ muszÄ… zmierzyć siÄ™ z ogromnÄ… liczbÄ… przepisów, zanim uda siÄ™ im uruchomić firmÄ™. Pierwszym problemem jest samo zarejestrowanie firmy. Kiedy okaże siÄ™, że zostaÅ‚a ona zarejestrowana, należy przede wszystkim okreÅ›lić, w jakim sektorze czy też branży bÄ™dzie funkcjonowaÅ‚a. Gdyby profil dziaÅ‚alnoÅ›ci zmieniÅ‚ siÄ™, należy niezwÅ‚ocznie zgÅ‚osić to do odpowiednich instytucji. Każdy z wÅ‚aÅ›cicieli firmy, powinien zastanowić siÄ™ nad usÅ‚ugami takie, jak porady prawne. Kancelarie prawnicze proponujÄ… doÅ›wiadczonych adwokatów, którzy reprezentujÄ… także drobne przedsiÄ™biorstwa, gdy w grÄ™ wchodzÄ… problemy z klientami lub niegodnymi zaufania współpracownikami. PrzedsiÄ™biorcy sÄ… także czÄ™sto narażeni na wyciek tajemnic sÅ‚użbowych, co może być karane dotkliwymi karami grzywny. Prawo jest po stronie poszkodowanego, jednak powinien on udowodnić winÄ™ nieuczciwego pracownika czy klienta. Czasami jest to trudne, zwÅ‚aszcza gdy w grÄ™ wchodzÄ… wyÅ‚Ä…cznie relacje Å›wiadków, a nie namacalne dowody.